MILJØSANERING

Hos Realcon ApS er vi eksperter i miljøsanering, og vi står klar til at hjælpe dig som erhvervskunde. Vi kører ud til kunder i København, Storkøbenhavn og resten af Sjælland.

LØSNINGERFAST TILBUD


Udfyld formularen og få et gratis og uforpligtende tilbud på din nedrivningsopgave

REALCON UDFØRER MILJØSANERING SÅLEDES

I fuld overensstemmelse med gældende love og regler.
Iht. Dansk Asbestforenings og Arbejdstilsynets vejledninger for fjernelse af PCB og Asbest.
I et tæt samarbejde med de relevante myndigheder.
Vi kontrollerer arbejdet løbende med udførelseskontrol.
Afslutter altid opgaverne med at dokumentere det udførte arbejde.
FAST PRIS PÅ NEDRIVNING OG MILJØSANERING

Realcon ApS kan tilbyde vores kunder nedrivning og miljøsanering til en fast pris. Det vil sige at du kan få en fast pris på både asbestsanering og pcb-sanering.
I korte træk indbærer vores fast pris-koncept: Du får ingen uventede udgifter. Det giver dig den sikkerhed, at du på forhånd ved, hvad du får for fuld valuta for dine penge. Vi kommer ud - prissætter og tilbyder én fast pris, så du behøver at bekymre dig om ekstra regninger igennem hele projektet. Ansætter du os til dit projekt, følger vi opgaven til dørs.
Vores kompetencer og arbejdsopgaver rækker bredt, og med 20 års erfaring kan vi garantere professionel og korrekt:
Gennemgang af bygninger for miljøfarlige stoffer.
Anmeldelse af affald til kommunen.
Anmeldelse af byggeplads til Arbejdstilsynet.
Håndtering af arbejdsmiljøkoordinering.
Håndtering af sanerings processen.
Håndtering af selve nedrivningen.
Håndtering af affald.
HVAD ER PCB?
PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede-Biphenyler, som er en gruppe af kemiske stoffer, der er meget miljø- og sundhedsskadelige. PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter og byggemateruialer. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCB’s brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af byggeindustrien. PCB har desværre den kedelige egenskab, at den spredes fra kildematerialet til andre byggematerialer og dermed gør udbredelsen PCB mere diffus og vanskelig at fjerne effektivt.


Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar 1977. Men PCB sidder stadig i bygningerne og er derfor en betydelig sundhedsrisiko for de medarbejdere, som skal fjerne den.

De PCB-forurenede materialer skal udsorteres fra de affaldsfraktioner som efterfølgende skal genanvendes som erstatning for naturlige råstoffer, således at der ikke herigennem sker yderligere spredning af PCB i miljøet. De udsorterede PCB-forurenede materialer skal så vidt muligt destrueres ved forbrænding, så de på den måde fjernes helt fra vores miljø.

PCB regnes som farligt affald og saneringen skal altid udføres helt afskærmet fra det omgivende miljø. Arbejdet kræver derfor grundighed i planlægningen og forberedelse. Med vores faglige og specialiserede tilgang, planlægger, identificerer og afgrænser vi opgavens omfang, herunder evt. tage prøver af de tilstødende materialer.
HVAD ER ASBEST?
Asbest er yderst sundhedsfarligt, fordi det kan spalte sig til meget små fibre, der kan holde sig svævende i stille luft i flere døgn. Fibrene kan trænge dybt ned i især lungerne og forårsage kræft eller asbestose.

Asbest findes især i isoleringsmaterialer, men har været brugt i stort set alle materialer indenfor byggeindustrien, fx til brandsikring, tagplader, gulvbelægning m.v. Derfor findes asbest i rigtig mange bygninger.

Vi fjerner asbest, så det ikke påvirker mennesker eller forurener det omgivende miljø. Asbestsanering skal udføres helt afskærmet fra det omgivende miljø, og er således et arbejde, der kræver grundighed i planlægning og forberedelse. Med vores helhedsorienterede faglige og specialiserede tilgang, planlægger, identificerer og afgrænser vi opgavens omfang.

Derfor er alle vores involverede medarbejdere, fra sanitører til projektleder, specialuddannede og certificerede til netop denne type saneringsarbejde. Alle vores sanitører kan således også identificere en asbestrisiko – inden den bliver til en egentlig forurening pga. forkert omgang med materialet. Vi udfører som minimum altid asbestsanering i fuld overensstemmelse med gældende love og regler, Dansk Asbestforenings og Arbejdstilsynet vejledninger for fjernelse af asbest, og i et tæt samarbejde med de relevante myndigheder. Vi afslutter altid opgaverne med at dokumentere det udførte arbejde.

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som mikroskopiske nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kan aflejre sig. Asbest er anvendt i byggematerialer frem til 1986 blandt andet i tag-, facade og loftplader. I 1972 blev det forbudt at anvende asbestfibre i isolering, rørbøjninger, kedler, beholdere m.m.

Asbest har været anvendt i byggematerialer fra 1920’erne og helt frem til midten af 1986, hvor det blev forbudt i byggematerialer.

Asbest af et naturligt forekommende mineral, der kan spaltes i slidstærke fibre, som tåler høje temperaturer. Da asbest ikke er brændbart og har gode isolerende egenskaber, var mineralet attraktivt og blev ofte anvendt i fx. pladebeklædninger, spartelmasser og fliseklæb samt til isolering af tekniske installationer. Problemet med asbest er, at asbestfibre nemt spalter i meget tynde fibre, som kan indåndes, hvilket på langt sigt kan medføre sygdom som fx lungehindekræft.


Prefabricated houses

Prefabricated houses

Prefabricated houses

Prefabricated houses

Prefabricated houses

Prefabricated houses

Prefabricated houses

Prefabricated houses


Ring til os på telefon 70 33 30 65 eller send os en e-mail på info@realcon.dk. Vi ser frem til at høre fra dig!